PROGRAMA
SIMIL

Política de Privacitat

L’entitat responsable del tractament de les dades és la Fundació Universitària Balmes, titular de la Universitat de Vic - Universitat Central de Catalunya (UVic-UCC), amb domicili al Carrer Perot Rocaguinarda, 17 de Vic (CP 08500), CIF G58020124, telèfon (+34 938 861 222), adreça electrònica dpd@uvic.cat, inscrita al Registre de Fundacions de la Generalitat de Catalunya amb el número 150.

 

El delegat de protecció de dades (DPD) és la persona que supervisa el compliment de la política de protecció de dades de la UVic-UCC i vetlla perquè es tractin adequadament i es protegeixin els drets de les persones. Entre les seves funcions hi figura la d’atendre qualsevol dubte, suggeriment, queixa o reclamació de les persones de qui es tracten dades. Es pot contactar amb el delegat de protecció de dades adreçant-se per escrit a l’adreça postal de la institució, per telèfon o directament a l’adreça electrònica dpd@uvic.cat.

 

Consentiment de la recollida de dades:

Quan enviem informació de les nostres activitats o serveis utilitzem dades de contacte amb el consentiment explícit de la persona que la rebrà. També demanem el consentiment per obtenir dades de navegació de la persona que visita el nostre web, consentiment que es pot revocar en qualsevol moment esborrant les cookies.

 

Tal com preveu el Reglament general de protecció de dades, les persones de qui tractem dades tenen els drets següents:

  • Dret a saber si es tracten. En primer lloc, qualsevol persona té dret a saber si tractem les seves dades, amb independència de si hi ha hagut una relació prèvia amb la nostra institució.
  • Dret a ser informats de la recollida. Quan és la mateixa persona interessada qui proporciona les dades, en el moment de fer-ho ha de tenir informació clara de les finalitats a les quals es destinaran, de qui serà el responsable del tractament i dels principals aspectes derivats d’aquest tractament.
  • Dret a accedir-hi. Aquest dret és molt ampli i inclou saber amb precisió quines dades personals són objecte de tractament, quina és la finalitat per la qual es tracten, quines comunicacions a altres persones se’n faran (si escau), poder-ne obtenir còpia i saber el termini previst de conservació.
  • Dret a demanar-ne la rectificació. És el dret a fer rectificar les dades inexactes que siguin objecte de tractament per part nostra.
  • Dret a demanar-ne la supressió. En determinades circumstàncies es té el dret a demanar la supressió de les dades quan, entre altres motius, ja no siguin necessàries per als fins per als quals van ser recollides i que en van justificar el tractament.
  • Dret a demanar la limitació del tractament. En determinades circumstàncies també es reconeix el dret a demanar la limitació del tractament de les dades. En aquest cas, deixen de ser tractades i només es conserven per a l'exercici o la defensa de reclamacions, d’acord amb el Reglament general de protecció de dades.
  • Dret a la portabilitat. En els casos previstos a la normativa es reconeix el dret a obtenir les dades personals pròpies en un format estructurat d'ús comú llegible per màquina i a transmetre-les a un altre responsable del tractament, si així ho decideix la persona interessada.
  • Dret a oposar-se al tractament. Qualsevol persona que addueixi motius relacionats amb la seva situació particular té el dret que deixin de tractar-se les seves dades si el tractament li pot comportar algun perjudici, excepte per motius legítims o l'exercici o defensa de la institució davant de reclamacions.
  • Dret a no rebre informació. Atenem immediatament les peticions de no continuar rebent informació de les nostres activitats i serveis, quan aquests enviaments es fonamentin únicament en el consentiment de la persona que n’és receptora

 

Els drets que acabem d’enumerar es poden exercir adreçant una sol·licitud a la Fundació Universitària Balmes a l’adreça postal o a través dels altres mitjans de contacte indicats a l’encapçalament.

 

Si no s’ha obtingut resposta satisfactòria en l’exercici dels drets, es pot presentar una reclamació davant l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades, mitjançant els formularis o altres canals accessibles des del web de l’Autoritat (www.apd.cat).

 

En tots els casos, ja sigui per presentar reclamacions, demanar aclariments o fer arribar suggeriments, hi ha la possibilitat d’adreçar-se al delegat de protecció de dades mitjançant un missatge de correu electrònic a l’adreça dpd@uvic.cat.